سرپرست کمیته

سرپرست کمیته تحقیقات: خانم دکتر مصلحی (دکترای فیزیولوژی) هیأت علمی دانشگاه می باشند. و همواره در مجتمع پردیس (دانشکده پزشکی) حضور دارند.

کارشناس کمیته تحقیقات : خانم حمیدی زاد می باشند. و همواره در مجتمع پردیس حضور دارند.

آدرس و شماره تماس :

قم - بلوار الغدیر , روبه روی ورزشگاه یادگار امام , مجتمع پردیس , طبقه دوم , کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس : 33971176