سرپرست کمیته

سرپرست کمیته تحقیقات: آقای دکتر ثقفی پور (دکترای حشره شناسی ) هیأت علمی دانشگاه می باشند. و همواره در دانشکده بهداشت حضور دارند.

کارشناس کمیته تحقیقات مجتمع پردیس : خانم حمیدی زاد می باشند. و در ایام شنبه و یکشنبه در مجتمع پردیس و در روز پنج شنبه در دانشکده پرستاری - مامایی حضور دارد.

کارشناس کمیته تحقیقات مستقر در معاونت پژوهشی : آقای کبابیان می باشند. و در تمام طول هفته در ساختمان معاونت پژوهشی در صفاشهر مستقر می باشد.

آدرس و شماره تماس :

قم - بلوار الغدیر , روبه روی ورزشگاه یادگار امام , مجتمع پردیس , طبقه دوم , کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس : 33971176