شورای مرکزی کمیته

اعضای شورای مرکزی عبارتند از:

دانشکده پزشکی: خانم سارا افشاری ، سروش شریفی مقدم

دانشکده پیراپزشکی: خانم زهرا شادمانی 

دانشکده پرستاری-مامایی: آقای سید سجاد میری

دانشکده بهداشت: خانم آرزو کریمی

دانشکده دندان پزشکی: خانم فائزه اعرابی