اخبار شورای پژوهشی کمیته و مرکزی دانشگاه

جلسه شورای پژوهشی کمیته در تاریخ 95/8/12 در دانشکده بهداشت در حضور اساتید هیأت علمی عضو شورای پژوهشی کمیته برگزار گردید. در این جلسه از شش طرح دانشجویی ارائه شده دو طرح تصویب شد. این طرح ها جهت تأیید نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردند.