دبیران کمیته تحقیقات دانشکده‌ها

دبیر کل: خانم فاطمه سادات رضوی نیا

دبیر دانشکده پزشکی: خانم فاطمه سادات رضوی نیا

دبیر دانشکده دندان پزشکی:خانم زهرا جعفری

دبیر پیراپزشکی:آقای علیرضا اخضری

دبیر بهداشت: خانم فاطمه  باقری

دبیر دانشکده پرستاری - مامایی: آقای علی مستانی