همایش و سمینار دانشگاهی - استانی

     سمینار سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی در علوم پزشکی

در سطح استان قم برگزار با حضور اساتید مجرب برگزار گردید.