دفتر مرکزی کمیته

دفتر مرکزی کمیته واقع در مجتمع دانشگاهی پردیس در بلوار الغدیر روبه روی وزشگاه یادگار امام می باشد. شماره تلفن: 02533209074

 شماره داخلی :1176

سایر دفاتر کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور