شورای پژوهشی کمیته

اساتید محترم هیأت علمی عضو شورای پژوهشی : آقای دکتر همتا ، آقای دکتر محمدبیگی ، آقای دکتر فولادی، آقای دکتر قارلی پور، آقای دکتر فراهانی ، آقای دکترحیدری، آقای آسایش، خانم دکتر فلاحیان ، خانم دکتر حیدری ، خانم دکتر اکبری،

خانم دکتر مصلحی (سرپرست کمیته)، زینب حمیدی زاد کارشناس کمیته تحقیقات)

دانشجویان عضو شورای پژوهشی: خانم باقری (دبیر دانشکده بهداشت) آقای سروش شریفی مقدم (فعالین دانشکده پزشکی)